Átruházási tájékoztató

A Sopron Bankkal létrejött fizetési számla vezetésére létrejött pénzforgalmi keretszerződés szerződésállomány-átruházás útján átruházásra fog kerülni a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. részére.

A betétszerződések, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződések (azaz ügyfélszámlák) átruházásának napjától, azaz 2022. június 30. napjától kezdve a szerződésekbe pénzforgalmi szolgáltatóként a Sopron Bank (átadó) helyébe a MagNet Bank (átvevő) lép be, és ettől a naptól kezdve a MagNet Bank ügyfelévé válsz Te is!

Mi történik az igénybe vett szolgáltatásaimmal?

Ki engedélyezi az Átruházást?

Mi történik a folyószámla hitelkeretemmel?

Mi minden kerül A Sopron Banktól átruházásra a MagNet Bankhoz?

Kell bármit tennem, hogy az Átruházás megtörténjen?

Hol kérhetek személyre szabott információt?

Átadás előtt:

Az ügyfélszámlák átadásáig a jól megszokott módon a Sopron Bank ügyfélszolgálata ( Sopron Bank bankfiókok ), valamint az elektronikus csatornák ( SOPRONETB@NK , BusinessTerminal) változatlanul állnak a rendelkezésedre. Az ügyfélszámlák átadásáig a MagNet Bank elérhetőségein a Sopron Bankkal fennálló szerződéssel kapcsolatos ügyeket még nem tudsz intézni.
Átadás után:

Az ügyfélszámlák átadása után a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán , a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatásán (hitelesített levélben) vagy a MagNet MobilBank mobilalkalmazásán keresztül, illetve a MagNet Bank és Sopron Bank egyesített fiókhálózatán keresztül is intézheted pénzügyeidet. A SOPRONETB@NK, és a Sopron Bank BusinessTerminal alkalmazások az ügyfélszámlák átadása után a továbbiakban nem lesznek elérhetők.

Átruházással kapcsolatos változások

Itt tájékozódhatsz a bankszünnapokkal érintett számla szolgáltatásokban életbe lépő változásokról:

1

Az előre, 2022.06.30. napra vagy ezt követő értéknapra a Sopron Bankhoz benyújtott egyszeri deviza átutalási megbízásaid törlésre kerülnek, azokat 2022.07.04-étől a MagNet Bank rendszereibe újra be kell rögzítened!

2

A korábban megadott és az ügyfélszámlák átvételét követően is érvényes fizetési megbízások közül az alábbiak teljesülnek:
o Csoportos beszedési megbízások
o Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások
o Belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF rendszeres (állandó) átutalások
o HUF biztosítási díj beszedések (állandó fizetési megbízás)
o Értéknapos (későbbi értéknapra megadott) belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF átutalási megbízások
o Belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF rendszeres (állandó) átutalások
o HUF biztosítási díj beszedések (állandó fizetési megbízás)

3

2022.06.29-én napzáráskor ugyancsak törlésre kerülnek a fedezetlen sorban álló csoportos beszedések, deviza átutalási- és konverziós megbízások; a törlésről az érintettek tájékoztatást kapnak.

4

Lakossági ügyfelek 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés szerinti - havi legfeljebb kettő, összesen 150 000 Ft összegű díjmentes ATM készpénzfelvételre vonatkozóan – a Sopron Banknál tett nyilatkozataid a MagNet Banknál is érvényesek lesznek az állományátruházást követően.

Fizetési számlával, számlaforgalommal kapcsolatos tudnivalók

Az átruházás napjától a keretszerződéseken alapuló fizetési megbízások teljesítése a MagNet Bankot terhelik, a szerződésekkel kapcsolatos valamennyi fizetési megbízásodat és igényedet a MagNet Bank részére kell címezned.

A Számlavezető bankfiókodról a betétállomány átruházásával kapcsolatosan küldött postai levélben tájékoztatunk.

A fizetési számla száma (bankszámlaszám, IBAN szám) az átadást követően sem fog változni, a Sopron Banknál megszokott bankszámlaszám továbbra is érvényben marad. A belföldi fizetési forgalomban ezért ezzel kapcsolatban semmilyen változásra nem kell készülöd, pl. nem kell értesíteni a munkáltatódat, belföldi partnereidet stb. Ugyanakkor a nemzetközi átutalásokhoz szükség lehet a MagNet Bank alábbi SWIFT kódjára (ún. BIC kód): HBWEHUHB

Rendelkezésre jogosult személyek A Sopron Bank fizetési számlá(k)hoz az ügyfélszámlák átadásakor a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek változatlan formában (jogosultsági körrel) kerül(nek) beállításra a már MagNet Bank által vezetett számlá(k)hoz.

A számlavezetési díj, és az egyes fizetési megbízások kondíciói az átvételt követően változatlanok, vagy kedvezőbbek lesznek.

Haláleseti rendelkezés

Amennyiben az ügyfélszámlák átadásáig a Sopron Banknál rendelkezel/rendelkeztél haláleseti kedvezményezettről, az erről szóló nyilatkozatot a MagNet Bank átveszi és folytatólagosan biztosítja annak érvényességét, a rendelkezésen kívül ezzel kapcsolatban nincs plusz teendőd.

Változások az Általános Szerződési Feltételekben

Az állományátruházást követően a szolgáltatások egységesítése érdekében az alábbi, általános szerződési feltételek érintő módosítások lépnek életbe:

Megnézem a változásokatVonatkozó üzletszabályzat -PénzforgalomVonatkozó üzletszabályzat -BetétekVonatkozó üzletszabályzat - Általános szerződési feltételek

Számlakivonatokkal kapcsolatos változások

1

Elektronikus számlakivonat választása esetén a MagNet NetBank alkalmazásban (Személyes/Dokumentumok/Doktár menüpontban) 2022. július 4-től visszamenőlegesen elérhetőek a 2022. január 3-tól 2022. június 30-ig elkészült fizetési számlára vonatkozóan előállított számlakivonatok .pdf formátumban (napi, havi, heti, negyedéves kivonatok).

2

A Sopron Banknál heti-, illetve negyedéves gyakorisággal készülő számlakivonatok helyett havi rendszerességű számlakivonat lesz elérhető a MagNet Banknál.

3

Az átadás-átvételt megelőző időszakra vonatkozó (fizetési és nem fizetési számlákhoz kapcsolódó) számlakivonatok átmeneti ideig még szintén elérhetőek lesznek a SoproNetB@nkon keresztül.

4

Fizetési számlákon kívüli számlák (betéti számlák, hitelszámlák, kártyafedezeti számlák stb.) kivonatai a MagNet NetBankban nem lesznek elérhetőek.

5

A napi-, illetve havi rendszerességű számlakivonatok továbbra is ilyen gyakoriságokkal lesznek elérhetőek.

Lekötött betétekkel kapcsolatos tudnivalók

A Sopron Banknál lekötött betéteid változatlan feltételekkel kamatoznak a betét lejáratáig. Az automatikusan megújuló betétek az ügyfélszámlák átadása után már a MagNet Bank feltételei szerint újulnak meg. .

Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott betétkövetelés a Hpt. 214. § (1) bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA által nyújtott betétbiztosítás összeghatára szempontjából az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az átadó Sopron Banknál és az átvevő MagNet Banknál külön-külön elhelyezett betétei.

Megtakarítási betétszámla-szerződés megszűnése esetén a pozitív egyenleg a felmondási határidő lejáratát követő napon -a Betétes eltérő rendelkezése kivételével- a MagNet Banknál vezetett valamely bankszámlájára kerül jóváírásra, vagy élő bankszámla hiányában a MagNet Bank letéti számlára elvezetve tartja nyilván a Betétes számára történő későbbi kifizetés céljából, postai utalványozásra nincs lehetőség.

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos változások

Itt tekintheted meg az Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokat:

Megnézem a változásokatVonatkozó üzletszabályzat

Tájékoztató az állományátruházás jogszabályi hátteréről számlavezetett ügyfelek részére

A Hpt. 17. § (1) bekezdése alapján a szerződésből kilépő pénzügyi intézmény (átadó) és a szerződésbe belépő pénzügyi intézmény (átvevő) megállapodhat a – meghatározott feltételeknek megfelelő – betét és más visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésállományból az átadót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének – a Magyar Nemzeti Bank engedélyével – a szerződést átvevő félre történő átruházásában. Az átruházás során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerződés átruházásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az átruházás esetén a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél (azaz az ügyfél) jognyilatkozata. A Hpt. 17. § (3) bekezdése alapján a szerződésállományt átadó pénzügyi intézmény – az átruházás MNB által engedélyezett időpontját megelőzően legalább hatvan nappal – postai úton írásban köteles minden érintett ügyfelet értesíteni a szerződésállomány-átruházás szándékáról, valamint arról, hogy az ügyfél az átruházás Felügyelet által engedélyezett napjáig jogosult a szerződését díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette.

Megnézem a változásokatVonatkozó üzletszabályzat

Hogyan mondhatom fel a szerződésemet?

1

Meddig mondhatom fel a szerződésemet?

Jogosult vagy legkésőbb a szerződés-állomány átruházásának időpontjáig, azaz 2022. június 30. napjáig a betét-, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésedet/szerződéseidet díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vetted.

2

Mi szerepeljen a levélben? A levélben tüntesd fel a felmondás tényét, a felmondásra kerülő szerződése számát, valamint nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, valamint állandó lakcímét. A felmondást bármely írásos formában elkészítheted a fent megjelölt tartalommal. Az aláírások mellett, kérjük, tüntesd fel olvashatóan a nevet is, valamint magánszemélyek esetén legalább két tanúval lásd el a kérelmet. A tanúknál a nevet, lakcímet is add meg az aláírásuk mellett.

3

Hova küldjem a szerződésre vonatkozó felmondó levelet? A felmondást a Sopron Bank Burgenland Zrt. székhely címére (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.) címezve postai úton küldheted meg vagy személyesen adhatod át a Sopron Bank székhelyén, bármely Sopron Bank bankfiókban.

4

Amennyiben azonosító adataiban időközben változás következett volna, kérjük, hogy azt az általános szabályok szerint jelentse le és igazolja a Sopron Bank részére.

Nem találtál meg minden választ?

Az átruházást megelőzően a Szerződésed kezelésével kapcsolatban változatlanul a Sopron Bank Burgenland Zrt. alábbi elérhetőségein keresztül tájékozódhatsz és kérhetsz további felvilágosítást:személyesen a Sopron Bank bankfiókjaiban , vagy telefonon a Sopron Bank bankfiókokhoz rendelt telefonszámon.
Az Átruházás után mi MagNet-esek állunk rendelkezésedre, kérdezz bátran!Kérj visszahívást, vagy hívd telefonos Ügyfélszolgálatunkat .Telefon: +36/1 428 88 88 mindennap 0-24

Vissza az információs főoldalraKapcsolat