Átruházási tájékoztató

A Sopron Bankkal létrejött fizetési számla vezetésére létrejött pénzforgalmi keretszerződés szerződésállomány-átruházás útján átruházásra fog kerülni a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. részére.

A betétszerződések, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződések (azaz ügyfélszámlák) átruházásának napjától, azaz 2022. június 30. napjától kezdve a szerződésekbe pénzforgalmi szolgáltatóként a Sopron Bank (átadó) helyébe a MagNet Bank (átvevő) lép be, és ettől a naptól kezdve a MagNet Bank ügyfelévé válsz Te is!

Mi történik az igénybe vett szolgáltatásaimmal?

 1. 1

  Ki engedélyezi az Átruházást? 

  A Sopron Bank betétállomány, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományának MagNet Bankra történő átruházására a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása alapján kerül sor. 

 2. 2

  Mi minden kerül A Sopron Banktól átruházásra a MagNet Bankhoz? 

  A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés(ek) átruházásával a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések - a betéti kártyára vonatkozó szerződések (és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások) kivételével - is átruházásra kerülnek.

 1. 3

  Mi történik a folyószámla hitelkeretemmel? 

  Amennyiben Neked ezen fizetési számlához folyószámla hitelkeret is tartozik, abban az esetben a folyószámla hitelkeret szerződése is át fog szállni a MagNet Bank Zrt.-re az állományátruházás keretében a MagNet Bank Zrt. javára. 

 2. 4

  Kell bármit tennem, hogy az Átruházás megtörténjen? 

  Nem. Az ügyfélszámlák átadása automatikus, nem igényel részedről semmilyen beavatkozást. A MagNet Bank szerződéses feltételei az ügyfélszámlák átadásának napján lépnek életbe. A MagNet Bank szolgáltatásait az ügyfélszámlák átvételét követően veheted igénybe.

Hol kérhetek személyre szabott információt?

Átadás előtt:

Az ügyfélszámlák átadásáig a jól megszokott módon a Sopron Bank ügyfélszolgálata (Sopron Bank bankfiókok), valamint az elektronikus csatornák (SOPRONETB@NK, BusinessTerminal) változatlanul állnak a rendelkezésedre. Az ügyfélszámlák átadásáig a MagNet Bank elérhetőségein a Sopron Bankkal fennálló szerződéssel kapcsolatos ügyeket még nem tudsz intézni. 

Átadás után:

Az ügyfélszámlák átadása után a MagNet Bank Telefonos ügyfélszolgálatán, a MagNet NetBank internetes banki szolgáltatásán (hitelesített levélben) vagy a MagNet MobilBank mobilalkalmazásán keresztül, illetve a MagNet Bank és Sopron Bank egyesített fiókhálózatán keresztül is intézheted pénzügyeidet. A SOPRONETB@NK, és a Sopron Bank BusinessTerminal alkalmazások az ügyfélszámlák átadása után a továbbiakban nem lesznek elérhetők.

Átruházással kapcsolatos változások

Itt tájékozódhatsz a bankszünnapokkal érintett számla szolgáltatásokban életbe lépő változásokról:
 1. 1

  Az előre, 2022.06.30. napra vagy ezt követő értéknapra a Sopron Bankhoz benyújtott egyszeri deviza átutalási megbízásaid törlésre kerülnek, azokat 2022.07.04-étől a MagNet Bank rendszereibe újra be kell rögzítened! 

 2. 2

  2022.06.29-én napzáráskor ugyancsak törlésre kerülnek a fedezetlen sorban álló csoportos beszedések, deviza átutalási- és konverziós megbízások; a törlésről az érintettek tájékoztatást kapnak.

 1. 3

  A korábban megadott és az ügyfélszámlák átvételét követően is érvényes fizetési megbízások közül az alábbiak teljesülnek: 

  o Csoportos beszedési megbízások

  o Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások

  o Belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF rendszeres (állandó) átutalások

  o HUF biztosítási díj beszedések (állandó fizetési megbízás)

  o Értéknapos (későbbi értéknapra megadott) belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF átutalási megbízások

  o Belföldi (bankon belüli vagy kívüli) HUF rendszeres (állandó) átutalások

  o HUF biztosítási díj beszedések (állandó fizetési megbízás)

 2. 4

  Lakossági ügyfelek 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés szerinti - havi legfeljebb kettő, összesen 150 000 Ft összegű díjmentes ATM készpénzfelvételre vonatkozóan – a Sopron Banknál tett nyilatkozataid a MagNet Banknál is érvényesek lesznek az állományátruházást követően. 

Fizetési számlával, számlaforgalommal kapcsolatos tudnivalók

 1. 1

  Az átruházás napjától a keretszerződéseken alapuló fizetési megbízások teljesítése a MagNet Bankot terhelik, a szerződésekkel kapcsolatos valamennyi fizetési megbízásodat és igényedet a MagNet Bank részére kell címezned.

 2. 2

  A fizetési számla száma (bankszámlaszám, IBAN szám) az átadást követően sem fog változni, a Sopron Banknál megszokott bankszámlaszám továbbra is érvényben marad. A belföldi fizetési forgalomban ezért ezzel kapcsolatban semmilyen változásra nem kell készülöd, pl. nem kell értesíteni a munkáltatódat, belföldi partnereidet stb. Ugyanakkor a nemzetközi átutalásokhoz szükség lehet a MagNet Bank alábbi SWIFT kódjára (ún. BIC kód): HBWEHUHB

 3. 3

  A számlavezetési díj, és az egyes fizetési megbízások kondíciói az átvételt követően változatlanok, vagy kedvezőbbek lesznek.

 1. 4

  A Számlavezető bankfiókodról a betétállomány átruházásával kapcsolatosan küldött postai levélben tájékoztatunk. 

 2. 5

  • Rendelkezésre jogosult személyek

  A Sopron Bank fizetési számlá(k)hoz az ügyfélszámlák átadásakor a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek változatlan formában (jogosultsági körrel) kerül(nek) beállításra a már MagNet Bank által vezetett számlá(k)hoz.

 3. 6

  • Haláleseti rendelkezés

  Amennyiben az ügyfélszámlák átadásáig a Sopron Banknál rendelkezel/rendelkeztél haláleseti kedvezményezettről, az erről szóló nyilatkozatot a MagNet Bank átveszi és folytatólagosan biztosítja annak érvényességét, a rendelkezésen kívül ezzel kapcsolatban nincs plusz teendőd.

Változások az Általános Szerződési Feltételekben

Az állományátruházást követően a szolgáltatások egységesítése érdekében az alábbi, általános szerződési feltételek érintő módosítások lépnek életbe:

Számlakivonatokkal kapcsolatos változások

 1. 1

  Elektronikus számlakivonat választása esetén a MagNet NetBank alkalmazásban (Személyes/Dokumentumok/Doktár menüpontban) 2022. július 4-től visszamenőlegesen elérhetőek a 2022. január 3-tól 2022. június 30-ig elkészült fizetési számlára vonatkozóan előállított számlakivonatok .pdf formátumban (napi, havi, heti, negyedéves kivonatok).

 2. 2

  Fizetési számlákon kívüli számlák (betéti számlák, hitelszámlák, kártyafedezeti számlák stb.) kivonatai a MagNet NetBankban nem lesznek elérhetőek.

 3. 3

  Az átadás-átvételt megelőző időszakra vonatkozó (fizetési és nem fizetési számlákhoz kapcsolódó) számlakivonatok átmeneti ideig még szintén elérhetőek lesznek a SoproNetB@nkon keresztül. 

 1. 4

  A Sopron Banknál heti-, illetve negyedéves gyakorisággal készülő számlakivonatok helyett havi rendszerességű számlakivonat lesz elérhető a MagNet Banknál.

 2. 5

  A napi-, illetve havi rendszerességű számlakivonatok továbbra is ilyen gyakoriságokkal lesznek elérhetőek. 

Lekötött betétekkel kapcsolatos tudnivalók

 1. 1

  A Sopron Banknál lekötött betéteid változatlan feltételekkel kamatoznak a betét lejáratáig. Az automatikusan megújuló betétek az ügyfélszámlák átadása után már a MagNet Bank feltételei szerint újulnak meg.

 2. 2

  Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott betétkövetelés a Hpt. 214. § (1) bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA által nyújtott betétbiztosítás összeghatára szempontjából az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az átadó Sopron Banknál és az átvevő MagNet Banknál külön-külön elhelyezett betétei.

 1. 3

  Megtakarítási betétszámla-szerződés megszűnése esetén a pozitív egyenleg a felmondási határidő lejáratát követő napon -a Betétes eltérő rendelkezése kivételével- a MagNet Banknál vezetett valamely bankszámlájára kerül jóváírásra, vagy élő bankszámla hiányában a MagNet Bank letéti számlára elvezetve tartja nyilván a Betétes számára történő későbbi kifizetés céljából, postai utalványozásra nincs lehetőség.

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos változások

Itt tekintheted meg az Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokat: 

Tájékoztató az állományátruházás jogszabályi hátteréről számlavezetett ügyfelek részére

 A Hpt. 17. § (1) bekezdése alapján a szerződésből kilépő pénzügyi intézmény (átadó) és a szerződésbe belépő pénzügyi intézmény (átvevő) megállapodhat a – meghatározott feltételeknek megfelelő – betét és más visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésállományból az átadót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének – a Magyar Nemzeti Bank engedélyével – a szerződést átvevő félre történő átruházásában. Az átruházás során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerződés átruházásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az átruházás esetén a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél (azaz az ügyfél) jognyilatkozata. A Hpt. 17. § (3) bekezdése alapján a szerződésállományt átadó pénzügyi intézmény – az átruházás MNB által engedélyezett időpontját megelőzően legalább hatvan nappal – postai úton írásban köteles minden érintett ügyfelet értesíteni a szerződésállomány-átruházás szándékáról, valamint arról, hogy az ügyfél az átruházás Felügyelet által engedélyezett napjáig jogosult a szerződését díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette.

Hogyan mondhatom fel a szerződésemet?

 1. 1

  Meddig mondhatom fel a szerződésemet?

  Jogosult vagy legkésőbb a szerződés-állomány átruházásának időpontjáig, azaz 2022. június 30. napjáig a betét-, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződésedet/szerződéseidet díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vetted.

 2. 2

  Hova küldjem a szerződésre vonatkozó felmondó levelet?

  A felmondást a Sopron Bank Burgenland Zrt. székhely címére (9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 19.) címezve postai úton küldheted meg vagy személyesen adhatod át a Sopron Bank székhelyén, bármely Sopron Bank bankfiókban.

 1. 3

  Mi szerepeljen a levélben?

  A levélben tüntesd fel a felmondás tényét, a felmondásra kerülő szerződése számát, valamint nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, valamint állandó lakcímét. A felmondást bármely írásos formában elkészítheted a fent megjelölt tartalommal. Az aláírások mellett, kérjük, tüntesd fel olvashatóan a nevet is, valamint magánszemélyek esetén legalább két tanúval lásd el a kérelmet. A tanúknál a nevet, lakcímet is add meg az aláírásuk mellett. 

 2. 4

  Amennyiben azonosító adataiban időközben változás következett volna, kérjük, hogy azt az általános szabályok szerint jelentse le és igazolja a Sopron Bank részére.

Nem találtál meg minden választ?

Az átruházást megelőzően a Szerződésed kezelésével kapcsolatban változatlanul a Sopron Bank Burgenland Zrt. alábbi elérhetőségein keresztül tájékozódhatsz és kérhetsz további felvilágosítást:

személyesen a Sopron Bank bankfiókjaiban, vagy telefonon a Sopron Bank bankfiókokhoz rendelt telefonszámon.

Az Átruházás után mi MagNet-esek állunk rendelkezésedre, kérdezz bátran!

Kérj visszahívást, vagy hívd telefonos Ügyfélszolgálatunkat.

Telefon: +36/1 428 88 88 mindennap 0-24