Adatvédelem


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
hatályos: 2018. május 25. napjától

 Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározását ide kattintva találhatja meg

 

I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

 A MagNet Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglalja össze azokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR által előírt információkat és tájékoztatást, amelyeket az Érintett tudomására kell hoznia, annak érdekében, hogy az Érintett megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól, valamint a Személyes adatai Bank általi kezelésével összefüggő további lényeges információkról. Ön Érintettnek minősül, amennyiben a Bank Személyes adatát (akár azonosított, akár azonosítható módon) kezeli. Az Érintetteket megilletik a vonatkozó jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info tv-ben foglalt Személyes adat kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok.

 A jelen Adatkezelési Tájékoztató valamennyi Érintett számára nyújt Személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást, azzal, hogy amennyiben a tájékoztatás Érintettek adatot csoportjára (kategóriájára) vonatkoztatandó, úgy az külön jelzésre kerül. A Bank Általános Üzleti Feltételei is tartalmaznak a Bank Adatkezelésére vonatkozó (jelen Adatkezelési Tájékoztatásnak nem ellentmondó) rendelkezéseket az Ügyfelek és az Ügyfelekhez kapcsolódó személyek tájékoztatásának elősegítése érdekében.

 A Bank jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani, azzal, hogy a Bank honlapján (https://www.magnetbank.hu/adatvedelem) mindenkor elérhetővé teszi annak hatályos és a már hatályát vesztett verzióit. A jelen Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a Bank ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben is.

 Kérjük, hogy a Bank adatkezelésének megkezdésének tudomásulvétele, illetve szükség esetén az ahhoz való hozzájárulás megtétele előtt tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat!

 Amennyiben Ön a Bank marketing célú adatkezeléséhez kíván hozzájárulni, úgy az azzal kapcsolatos alapvető információkat itt találhatja meg

 Amennyiben Ön a Bank honlapjának „Süti” kezelésével kapcsolatosan kíván tájékozódni, úgy a részleteket itt találhatja meg

 II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI, AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 A Bank által kezelt Személyes adat vonatkozásában – amennyiben nem közös adatkezelés folyik - az Adatkezelő a Bank.

 A Bank elérhetőségei:

 Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.

 Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 86.

 E-mail: info@magnetbank.hu

 Tel: +36-1-428-8888

 Amennyiben a Bank közös adatkezelést folytat, úgy az azzal kapcsolatos minden lényeges információról tájékoztatja az Érintetteket.

 

A Bank Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

 Levelezési cím: MagNet Bank Zrt.

 Adatvédelmi tisztviselő

 1376 Budapest, 62, Pf. 86.

 Elektronikus levelezési cím: adatvedelem@magnetbank.hu

 III. A BANK ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 III.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

 A Banknak az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végeznie (az Érintett számára átláthatónak kell lennie, hogy személyes adatait a Bank hogyan kezeli, ennek érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásnak is közérthetően és könnyen elérhetőnek kell lennie világosan és egyszerű nyelvezettel megfogalmazottan).

 A jogszerűség elve alapján a Bank kizárólag a GDPR által elismert valamely jogalap megléte esetén kezel adatot (az Adatkezelés jogalapjáról az Érintetteket tájékoztatnia kell), eljárásában a tisztességesség alapvető követelményét érvényesíti (az Érintett alanya és nem pusztán tárgya az Adatkezelésnek).

 A Bank a Személyes adatok kezelése során

 a vonatkozó jogszabályok – így többek között de nem kizárólag a Hpt., a GDPR és az Info tv - és felügyeleti szervek iránymutatásai és

 Ügyfelek esetén a Bank Általános Üzleti Feltételinek rendelkezései, a vonatkozó ágazati üzletszabályzatok rendelkezései és

 a jelen Adatkezelési Tájékoztató ás

 Ügyfelekkel kötött szerződések, az Ügyfelek, vagy Érintettek egyoldalú nyilatkozatai, valamint

 a vonatkozó Banki Személyes adatok védelme tárgyú belső szabályzatok

 rendelkezései szerint jár el.

 III.2. Célhoz kötöttség elve

 A Bank kizárólag célhoz kötötten kezel Személyes adatot a célnak megfelelő módon és mértékben. A Banknak a Személyes adatok tervezett kezelésének céljairól tájékoztatást kell nyújtania az Érintettek részére.

 III.3. Korlátozott tárolhatóság és adattakarékosság elve

 A Bank a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés céljának megvalósulásáig, az ahhoz szükséges ideig és mértékben kezelheti. A Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a kezelt adatoknak pedig az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie. A Bank által kezelt Személyes adatok mindegyike valamely célhoz kötötten (gyakran egy-egy adat több célhoz köthető) kezelt.

 Különleges adatot a Bank főszabály szerint nem kezel, ha valamely oknál fogva mégis szükséges ilyen típusú adat kezelése, a Bank külön figyelemfelhívással él az Érintett irányában, azzal együtt, hogy a Különleges Adat kezeléséhez az Érintett kifejezett, önkéntes, hozzájárulása megadását kéri.

 

III.4. Adatpontosság elve

 Az Adatkezelés során a Bank ésszerű keretek között mindent megtesz annak biztosítására, hogy az általa kezelt adatok pontosak és teljesek legyenek, továbbá, ha az Adatkezelés céljára tekintettel az szükséges, úgy az adatok naprakészsége érdekében is megtesz minden ésszerűen elvárható lépést.

 A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek az Érintett által a Bank részére megadott adatok hiányos, pontatlan vagy hibás volta okán keletkeznek. Az Ügyfél szerződéses kötelezettsége, hogy a Banknak megadott adataiban történő változást haladéktalanul jelezze a Bank részére.

 III.5. Integritás és bizalmas jelleg elve

 A Bank az Adatkezelés során a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Bank a bizalmasnak, illetve titoknak minősülő adatokat (így a Személyes adatokat is) a vonatkozó titokkezelési szabályok szerint kezeli, biztosítani kell, hogy azokhoz illetéktelenek és a Bankon belül is csak az illetékes munkatársak férjenek hozzá, minden fentiek szerinti intézkedést meg kell tennie továbbá annak érdekében, hogy elkerülje a biztonság olyan sérülését, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 A Bank e körben felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Hpt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok a Bank által alkalmazott informatikai rendszer vonatozásában előírják a rendszerelemek zártságát, és azon követelményeket, hogy a használt informatikai rendszernek mindenkor képesnek kell lennie megakadályoznia az informatikai rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint annak észrevétlen módosítását. Az informatikai rendszernek meg kell felelnie továbbá az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a Banknak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítania kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését, fenti követelményeknek való megfelelést, amelyet bank a Bank évente külső tanúsító szervezet tanúsítása útján is köteles igazolni.

 III.6. Elszámoltathatóság elve

 A Bank felelős a fenti Adatkezelési elveknek való megfelelésért és mindenkor képesnek kell lennie igazolnia azt, hogy az Adatkezelésre irányadó szabályoknak megfelel.

 IV.. A BANK ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK JOGALAPJAI

 IV.1. A Bank adatkezeléseinek lehetséges jogalapjai

 az Érintett és a Bank közötti szerződés teljesítésével, vagy az Érintett és a Bank között létrehozandó szerződés létrehozásával kapcsolatos jogalap – szerződéses jogalap,

 jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése – jogi kötelezettség jogalap,

 a Bank vagy harmadik személy érdekinek védelme – jogos érdek jogalap,

 az Érintett hozzájárulása -hozzájáruláson alapuló jogalap.

 A Bank az Érintettek adatait elsősorban az általa nyújtott vagy nyújtandó pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás teljesítése, a kapcsolódó szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele érdekében kezeli.

 IV.2. Szerződéses jogalap

 Szerződéses jogalap esetén az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az Adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 Az Érintett által a szerződéses jogviszony kérelmezése, vagy a szerződés létrehozása során megadott azon Személyes adatokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy a szerződés megkötésének előkészítéséhez szükségesek ezen jogalap alapján kezeli a Bank.

 IV.3. Jogi kötelezettség jogalap

 Kötelező, jogszabályon alapuló Adatkezelés esetén a kezelendő adatok körét, az Adatkezelés célját és feltételeit, az Adatkezelő személyét, az adatok megismerhetőségét és az Adatkezelés időtartamát az Adatkezelést elrendelő jogszabály határozza meg.

 IV.4. Jogos érdek jogalap

 A Bank jogosult az Érintett Személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az Adatkezelés a Bank vagy egy harmadik fél, vagy akár az Érintett jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, feltéve az előző két esetben, hogy az érdek érvényesítése az Érintett Személyes adatinak védelméhez kapcsolódó korlátozással arányban áll. (Ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, úgy ezen jogalap nem alkalmazható.)

 Ezen jogalap csak abban az esetben alkalmazható, ha az ez alapján szükséges Adatkezelés feltétlenül szükséges a jogos érdek érvényesítéséhez, és az érdek jogszerű, valamint az érdekmérlegelési teszt alapján megalapozott.

 Ilyen adatkezelés esetén a Bank tájékozatja az Érintettet a vonatkozó jogos érdekről.

 IV.5. Hozzájáruláson alapuló jogalap

 A Bank az Érintett hozzájárulása alapján is kezelhet Személyes adatot.

 A Bank az Érintett hozzájárulását csak szűk körben kéri az Adatkezeléshez, abban az esetben, amennyiben az előzőekben hivatkozott jogalapok egyike alapján sem valósulhat meg az Adatkezelés. Ilyen esetekben a hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, tájékoztatáson (jelen Adatkezelési Tájékoztató ismeretén) alapulónak és egyértelműnek kell lennie.

 Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 Tájékoztatjuk, hogy Adatkezeléshez adott hozzájárulása esetén annak visszavonása lehetséges módjai az alábbiak, azzal, hogy annak érdekben, hogy megállapítható legyen, hogy a visszavonás az Érintettől származik minden esetben szükséges az, hogy az Érintett azonosítható legyen a visszavonási nyilatkozat alapján:

 postai úton, levélben a Bank postai címére való megküldéssel,

 az info@magnetbank.hu email címre való megküldéssel,

 személyesen a Bank bármely fiókjában megtett írásbeli nyilatkozattal,

 a Bank központi telefonszámán megtett nyilatkozat útján,

 a Netbankban hitelesített levél küldése útján.

 Az egyes Adatkezelések jogalapjával kapcsolatos további információkat itt érheti el

 V. A BANK ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK CÉLJAI

 A Bank az Érintett által rendelkezésre bocsátott, továbbá a Bank számára hozzáférhetővé tett Személyes adatokat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokból kezelheti:

 az Érintettek azonosítása, személyazonosságuk igazoló ellenőrzése, adataik, okmányaik lekérdezése központi nyilvántartásokból,

 a Bank és az Ügyfél között pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás tárgyában létrejött szerződéses jogviszony, eseti megbízásban foglalt kötelezettségek és jogok teljesítése / érvényesítése / a kötelezettségek teljesítése megtörténtének ellenőrzése, a szerződésben foglaltak szerinti együttműködés az Ügyféllel, az Ügyfél részére tájékoztatása adása, kapcsolattartás az ügyféllel, a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás biztosítása, a Bankot az Ügyfél vonatkozásában esetlegesen terhelő adókötelezettség teljesítése,

kockázat elemzés és értékelés, kockázatmérséklés; monitoringolás; ügyfél- és ügyletminősítés;

 ügyfélkiszolgálás biztosítása, call center tevékenység,

 panaszkezelés és vitarendezés, esetleges peres és nemperes eljárások,

 követelés behajtás;

 pénzmosás- és terrorizmus finanszírozása megelőzése, csalásmegelőzés, csaláskezelés;

 piackutatás, ügyfél-elégedettségi felmérés, közvélemény-kutatás,

 statisztikai adatszolgáltatás/elemzés;

 ügyfélprofil létrehozása, az ügyfél adatainak elemezése, automatikus döntéshozatal,

 üzleti ajánlatok adása, marketing célú adatkezelés;

 a Bank vagy a harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése;

 a Bank tevékenységének ellenőrzése, az ennek érdekében a Banktól elvárt intézkedések biztosítása,

 személy-és vagyonvédelem,

 jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése (jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatás, KHR részére történő adatátadás, hatósági megkeresések - nyomozó hatóság, bíróság, nemzetbiztonsági szervek, jegyző, adóhatóság, felügyelő hatóság, bíróság - megválaszolása, számviteli és adójogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése, a Pmt. szerinti kötelezettségek teljesítése, támogatott hitelkonstrukciókkal kapcsolatos adatszolgáltatás stb.).

 A további ügyletspecifikus adatkezelési célokat az egyedi szerződések, nyilatkozatok, az ágazati üzletszabályzatok, valamint a Bank Adatkezelési Tájékoztatója ( ide kattintva érheti el a további információkat) tartalmazza.

 A Bank a GDPR által meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy az adatkezelés eredeti céljától eltérő céllal is kezelje az Érintett adatait, ha ezen célú adatkezelés összeegyezethető az adatkezelés eredeti céljával. Eltérő célból történő adatkezelés esetén az Érintettet minden releváns információ megadásával tájékoztatni szükséges.

 

VI. A BANK ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, FORRÁSA

 Az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogai közé tartozik, hogy a Bank által a róla kezelt Személyes adatai körét megismerhesse.

 A Bank által kezelt adatok forrása:

 az Érintettől való adatgyűjtés,

 más Adatkezelőktől történő adatátvétel.

 Más Adatkezelőktől történő adatátvétel az alábbi feltételek valamelyike fennállása esetén lehetséges:

 az adatátadást- átvételt jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi,

 az adatátadásról a Bank és az adatátadó szerződésben megállapodtak és az érintett az adatátadáshoz az eredeti Adatkezelő számára hozzájárulását adta,

 amennyiben az jogos érdek érvényesítés érdekében elengedhetetlen és erre az érdekmérlegelési tesz alapján lehetőség van.

 A konkrét jogviszony tekintetében kezelt adatokat/adatkategóriákat a vonatkozó üzletszabályzatok, a Bank jelen Adatkezelési Tájékoztatója, továbbá az egyedi szerződések, nyilatkozatok tartalmazzák.

 A Bank Adatkezeléseihez kapcsolódó tipikus adatkategóriák, valamint az egyes pénzügyi szolgáltatásokhoz, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó tipikusan kezelt adatok kategóriái felsorolását itt érheti el

 VII. A BANK ADATKEZELÉSEINEK IDŐTARTAMA, A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

 A Bank adatkezeléseinek időtartama változó, elsősorban az Adatkezelés jogalapjától függ.

 szerződéses jogalap esetén

 A Bank és az Ügyfél között létrejött Pmt. szerinti Üzleti Kapcsolat esetén, a Bank a birtokába került és ezen szerződéses jogviszonnyal összefüggő valamennyi adatot ezen szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 évig kezeli, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel el.

 Eseti megbízás tekintetében a megbízás teljesítésétől kell számítani a 8 éves megőrzési időt.

 Létre nem jött szerződések esetén:

 Amennyiben az Érintett kezdeményezése ellenére a szolgáltatási szerződés nem jön létre a Bank és az Érintett között, úgy a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos Személyes adatnak, banktitoknak minősülő adatokat a Bank addig kezelheti, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatosan igény érvényesíthető - ez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Ptk-ban meghatározott általános elévülés időtartama, 5 (öt) év.

 jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés esetén

 Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetén a Bank a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Ügyfél személyes adatait.

 c) jogos érdek esetén:

 A Bank vagy a Bankkal kapcsolatban álló harmadik felek (estlegesen maga az Érintett) jogos érdekeinek érvényesítése és védelme érdekében kezelt adatok megőrzési ideje ezen jogos érdek fennállásához igazodik, illetve ameddig ezen érdekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogos érdek megszűnésétől számított 8 év.

 d) hozzájárulás esetén:

 Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén a Bank az Érintett személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 Amennyiben a Bank valamely Személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat kezelésére való joga alapján a Bank kezeli az adott Személyes adatot tartalmazó valamennyi kapcsolódó dokumentációt is a dokumentáción szereplő Személyes adat teljes kezelési időtartama alatt.

 A megőrzési időket az egyes szolgáltatásokat tartalmazó szerződések és/ vagy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 A megőrzési időkkel kapcsolatos további információkat itt érheti el

 A Személyes adatok törlése, Anonimizálása

 A Bank által kezelt adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé; („korlátozott tárolhatóság elve”). Ezen elvnek megfelelően a Bank kizárólag a vonatkozó Adatkezelés cél megvalósulásáig (megőrzési idő leteltétig) kezeli, azt követően a Személyes adatokat választása szerint törli vagy Anonimizálja. Az Adattörlést vagy Anonimizálást oly módon valósítja meg, hogy a Személyes adatok ezt követően ne legyenek semmilyen módon visszaállíthatóak.

 A Bank fentieken túlmenően törli az Érintett Személyes adatait, ha

 az Érintett kéri és törlésnek nincs akadálya (jogi kötelezettség teljesítése érdekében nem szükséges az adatok megőrzése, továbbá nem merül fel a Jogos érdek jogalap alkalmazásának szükségessége),

 az Érintett a hozzájárulását visszavonta (ha jogi kötelezettség teljesítése érdekében nem szükséges az adatok megőrzése, továbbá nem merül fel a Jogos érdek jogalap alkalmazásának szükségessége),

 az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 a Személyes adatokat a Bank jogellenesen kezelte,

 jogszabály, vagy bíróság/hatóság jogerős határozata az adatok törlését elrendelte.

 

VIII. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

 Banktitoknak minősülő adat átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek teljesülése esetén és módon kerülhet sor. Az irányadó főbb jogszabályok e tekintetben a Hpt, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv.

 A Bank az Európai gazdasági Térségen kívülre kizárólag a GDPR-ban meghatározott megfelelőségi határozat, vagy megfelelő garanciák biztosítása mellett adhat át adatot- a határozat, vagy garanciák biztosítják, hogy az átvevő biztosítja a Személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

 VIII. 1. A Bank az Érintettet személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az alábbi jogalapon továbbítja

 VIII.1.1. Adatfeldolgozó igénybevétele, Kiszervezett tevékenységek

 A Bank jogosult arra, hogy – a GDPR vonatkozó rendelkezései betartása és az Ügyfelek tájékoztatása mellett - az adatkezelési feladatok végrehajtásával Adatfeldolgozót bízzon meg, azok részére az Ügyfél Személyes adatait továbbítsa az Adatfeldolgozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben, kizárólag azon időtartamig ameddig a Bank jogosult a Személyes adatok kezelésére. A Bank kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehet igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt az Adatkezelés GDPR szerinti végzése vonatkozásában. A Bank által igénybe vett Adatfeldolgozók jegyzéke megtalálható itt.

 A Bank a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, adatfeldolgozók részére továbbíthatja. A Kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása megtalálható a Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételek c. szabályzata 1. számú mellékletében.

 VIII.1.2. Adatátadás egyes Bankcsoport tagok részére

 A Bank és annak ellenőrző befolyása alatt működő azon Bankcsoporttagok, amelyek pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, befektetési vállalkozásnak, biztosítónak, ABAK-nak és ÁÉKBV-alapkezelőnek minősülnek (jelenleg ebbe a kategóriába a MagNet Faktor Zrt. tartozik a Bankcsoport tagok közül) , a Hpt. vonatkozó felhatalmazása alapján jogosultak arra, hogy az általuk Ügyfelükről kezelt Személyes adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhessék, és a közös adatkezelésben részt vevő Adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthassák, továbbá az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhessék, továbbá azokat jogosultak egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre felhasználni.

 Az Ügyfél jogosult arra, hogy adatai fentiek szerinti kezelést kifejezett nyilatkozatával korlátozza, vagy megtiltsa.

 VIII.1.3. További adattovábbítások

 Fentieken túlmenően további adatátadásokra a Bank akkor jogosult/köteles

 ha arra jogszabályi rendelkezés jogosítja/kötelezi (pld. hatóság részére történő adatszolgáltatás),

 a szerződés teljesítése ezt szükségessé teszi (pld. a szerződés közjegyzői okiratba foglalása érdekében),

 az Érintett ahhoz hozzájárul,

 a Bank jogos érdeke alapján (beleértve, ha az a Banknak az Ügyféllel szemben fennálló követelése érvényesítéséhez, eladásához szükséges),

 az Ügyféllel megkötött szerződése teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítése ezt szükségessé teszi, mert az adott szolgáltatást a Bank ezen közreműködővel együtt biztosítja,

 a Hpt. szerinti állomány-átruházás esetén.

 VIII.1.4. Tájékoztatás az adatátadásról

 Az adattovábbítások címzettjeiről, illetve a címzetti kategóriákról a Bank az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad.

 IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 IX.1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

 Az Érintett kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Banktól a Banknál kezelt személyes adatairól, továbbá a következő információkról:

 az adatkezelés célja,

 az érintett személyes adatok kategóriái,

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték,

 adott esetben a Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 az Érintett jogairól való tájékoztatás,

 a felügyeleti hatósághoz fordulás jogáról való tájékoztatás,

 ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,

 az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról és ezek kapcsán az alkalmazott logikáról, az ilyen Adatkezelés jelentőségéről és az Érintettre nézve várható következményeiről szóló tájékoztatás,

 ha a Személyes adatokat harmadik országba továbbítják, úgy a kapcsolódó garanciákról szóló tájékoztatás.

 Az Érintett az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatát kérelmezheti, azt a Bank az Érintett rendelkezésére bocsátja egy alkalommal ingyenesen. Az Érintett által kért további másolatokért a Bank az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel. A másolat igényléséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 IX.2. Helyesbítéshez való jog

 Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó Személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben a vonatkozó személyes adatot a Bank pontatlanul/hiányosan kezeli.

 Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása a Bankkal kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt a Bank által a szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint teheti meg az Érintett.

 IX.3. Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

 Az Érintett kérelmezheti, hogy a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Bank pedig köteles ennek megtételére, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 a Személyes adat kezeléséül alapul szolgáló adatkezelési cél megszűnt,

 az Érintett visszavonja a hozzájárulását és az Adatkezelésének nincs más jogalapja,

 az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 az Adatkezelő a Személyes adatot jogellenesen kezelte,

 arra az Adatkezelőt bíróság vagy hatóság határozata kötelezi,

 a Személyes adatokat uniós, vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 a Személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8 cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személye s adatot és azt fentiek szerint törölni köteles, az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a vonatkozó személyes adatokra mutató linket vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 IX.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

 Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás időtartama a Személyes adatok pontossága ellenőrzéséhez szükséges időtartam,

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintet igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen –ez esetben a korlátozás időtartama ahhoz az időtartamhoz igazodik, amely alatt megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 Adatkezelés korlátozása esetén a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 IX.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az Adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség igénylése

 Az Érintett kérheti, hogy a Bank ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a Bank részéről.

 IX.6. Az Adathordozhatósághoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy az általa, rá vonatkozóan a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

 az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződéses jogalapon alapul,

 az adatkezelés automatizált módon történik.

 Továbbá jogosult arra, hogy kérje a Banktól ezen adatok továbbítását – ha ez technikailag megvalósítható - másik adatkezelő részére.

 IX.7. Tiltakozáshoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Bank általi jogos érdek jogalapon történő kezelése ellen.

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a Profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 IX.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog

 Ha a Személyes adatok Bank általi kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az Érintett adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 A Bank a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 IX.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a Profilalkotást – kifogás joga

 Abban az esetben, ha a Bank jogosult arra, hogy olyan eljárást alkalmazzon, amelynek keretében az Automatikus döntéshozatal – ideértve a Profilalkotást – alapján meghozott döntés hatálya az Érintettre kiterjedjen, úgy Ön az Érintett jogosult arra, hogy a Bank részéről emberi beavatkozást igényeljen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 IX. 10. Jogorvoslat joga

 Az Érintettnek jogában áll jogai vonatkozásában az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni, továbbá jogai vélt megsértése esetén az Adatkezelőhöz fordulni.

 Az Érintettnek jogában áll, hogy Személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – továbbiakban: NAIH - forduljon, annak eljárását kezdeményezze. A NAIH elérhetőségeit itt találja meg: http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

 Az Érintettnek jogában áll, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 IX. 11. Az Érintetti Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmekhez kapcsolódó eljárási szabályok

 IX.11.1. Érintetti kérelem benyújtására szolgáló csatornák

 Érintettként személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti a Bankkal: 

 postai úton a Bank levelezési címére címezve,

 a Bank bármely bankfiókjában leadott írásbeli kérelem útján;

 a Bank telefonos ügyfélszolgálatán szóban, rögzített vonalon (

 

E-mail-en az info@magnetbank.hu címre küldötten

 Netbank felületen elküldött hitelesített levél útján.

 IX. 11.2. Érintetti kérelemhez kapcsolódó azonosítási kötelezettség

 Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Érintettel kapcsolatos jogokat kizárólag az Érintett, vagy az általa a Bank Panaszkezelési Szabályzatában rögzítettnek megfelelő meghatalmazás alapján az Érintett meghatalmazottja gyakorolhatja.

 Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy tekintettel a Bank Érintett vonatozásában fennálló titokvédelmi kötelezettségére (Személyes adatok védelme, adott esetben banktitok, üzleti titok stb.), a Bank a Személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem elbírálását megelőzően az Érintetti kategóriára (Ügyfél, Potenciális ügyfél stb.) tekintettel, az Érintett azonosítását elvégzi. Az Érintett kérelmének/kérésének a Bank kizárólag az Érintett jelen Adatvédelmi tájékoztató szerinti azonosítását követően jogosult és köteles eleget tenni. Az Azonosítás lehetővé tétele érdekében kérjük minden esetben tüntesse fel a kérelmén személyes azonosító adatait

 Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során a Bank banktitoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, a banktitok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet a Bank teljes bizonyító erejű okirati vagy közokirati formában tudja elfogadni.

 A Bank a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a Bank a meghosszabbításról az Érintettet tájékoztatni köteles az eredeti határidőn belül.

 Amennyiben a kérelem alapján az Érintett nem azonosítható jelen Adatvédelmi Tájékozatóban foglalt szabályok szerint, úgy a Bank az Érintettet megkeresi –amennyiben arra ésszerű módon lehetősége van - annak érdekében, hogy az Azonosítás megtörténhessen, ha az Azonosítás nem tud megtörténi, a kérelmet a Bank nem tudja érdemben megválaszolni. Az Azonosítás megtörténtéig eltelt időszak a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 Amennyiben az Érintett a Bankhoz benyújtott Panasza keretében nyújt be Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet a Bankhoz, úgy a Bank azt a Panaszra adott válasz keretében is megválaszolhatja.

 Az Érintett kérelmezheti, hogy a Bank a kérelem megválaszolását elektronikus úton, vagy postai úton teljesítse – postai úton történő megküldés esetén a Bank által nyilvántartott címre címzetten kerül megküldésre a levél -, ha a kérelem teljesítését az Érintett elektronikus úton kéri, a Bank abban az esetben tudja ezt teljesíteni, ha az megfelelő adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedések mellett ez lehetséges, ha nem úgy postai úton küldi meg a választ.

 X. EGYES SPECIÁLIS ADATKEZELÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI

 X.1. Automatizált döntéshozatal, Profilalkotás

 Az Automatizált döntéshozatallal, Profilalkotással kapcsolatos tudnivalókat itt találhatja meg

 X.2. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos Adatkezelés

 A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos Adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat a Bank Általános Üzleti Feltételek című szabályzata tartalmazza.

 X.3. A Bank panaszkezelésével kapcsolatos Adatkezelés

 A Bank panaszkezelésével kapcsolatos Adatkezelésére vonatkozó további információkat a Bank Panaszkezelési Szabályzata, továbbá a Bank e tárgyú tájékoztatói tartalmaznak.

 X.4. A Bankhoz álláspályázatot benyújtó Érintettekkel kapcsolatos Adatkezelés

 A pályázók Személyes adatait a Bank a pályázó jelentkezésének elbírálása érdekében, az elbírálás eredményéről történő érintetti értesítésig kezeli, kivéve, ha az Érintett a pályázat benyújtása során, vagy az elbírálás során kifejezett és önkéntes nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Személyes adatait ezt követően is kezelje, annak érdekében, hogy személyét érinthető aktuális álláspályázatra figyelmét felhívhassa. Ezen hozzájárulás alapján a Bank az Érintetti adatokat további egy éves időtartamban kezeli.

 X.5. A Bank követeléskezelésével kapcsolatos Adatkezelés

 A Bank követeléskezelésével kapcsolatos Adatkezelésre vonatkozó további információkat a Bank e tárgyú tájékoztatói is tartalmaznak.

 X.6. Hangfelvétel készítés és a hanghívás adatainak rögzítése

 A Bank a távbeszélővonalain elhangzott beszélgetéseket és a hanghívás adatait (kijelzett hívószám, a hívás ideje) rögzítésére alkalmas berendezések útján folyamatosan rögzíti panaszkezelési, minőségbiztosítási, érdekérvényesítési, továbbá a szerződés teljesítése céljából. Az Érintett azzal, hogy a Bankkal telefonhívást kezdeményez, illetőleg a Bank telefonhívását fogadja jelen Adatkezelési Tájékozató szerinti figyelemfelhívás alapján, hozzájárul a vele folytatott telefonbeszélgetések és a hívás adatainak rögzítéséhez. A panaszkezelési tárgyú telefonos kommunikációt a Bank jogszabály alapján köteles rögzíteni, ez esetben a felvétel és adatkezelés jogalapja nem az Érintett hozzájárulása.

 (Amennyiben az Érintett nem kívánja a hangfelvétel rögzítéshez hozzájárulását adni, úgy a Bankkal történő kapcsolatfelvétel más csatornáit veheti igénybe.)

 A rögzített hangfelvételeket a Bank a rögzítéstől számított 5 (öt) év elteltéig kezeli, azzal, hogy amennyiben hatósági eljárás tárgyát képezi a felvétel, úgy azt a hatósági eljárás jogerős befejezéséig megőrzi.

 X.7. Kép – és videofelvétel készítés

 A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a bankjegykiadó automatáinál bankbiztonsági célból a banki szolgáltatások igénybevételekor fénykép- és videofelvételeket készíthet (az Érintettek számára e vonatkozásban feliratok és piktogramok formájában figyelemfelhívó jelzések találhatóak a bankfiókok bejáratánál és a bankjegykiadó automatáknál). A biztonsági felvételek készítéséhez, azok tárolásához az Ügyfél a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeibe való belépéssel, tartózkodással és/vagy a bankjegykiadó automata szolgáltatásának igénybevételével hozzájárul.

 A Bank a kamerafelvételeket az Érintett részére (a felvételen szereplő Egyéb érintettek jogainak biztosítása érdekében) nem adja ki, azokba csak betekintést enged.

 X.8. A Bank honlapjával, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival kapcsolatos adatkezelés

 A Bank honlapjával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Jogi nyilatkozat tartalmazza

 X.9. A Bank nem pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaival kapcsolatos szerződései kapcsán történő Adatkezelés

 A Bank nem pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tárgyú – a Bank, mint gazdasági társaság működésével kapcsolatos szerződései vonatkozásában az általában kapcsolattartás céljából megjelölt Érintetti Személyes adatokat a Bank jogos érdek jogalap alapján a szerződés megszűnését követő Ptk-beli általános elévülési időn belül (5 év) kezeli.