Agrárhitelmoratórium tájékoztató

Hiteltörlesztési-moratórium tájékoztató rászoruló mezőgazdasági vállalkozások számára

Tájékoztatás a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló, 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelethez kapcsolódóan

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a 292/2022. Korm. rendelet alapján a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről.

1. Fizetési moratórium agrárvállalkozások részére, jogosultak köre

Fenti Korm. rendelet értelmében azon adós jogosult az ún. „agrár moratórium” igénybe vételére, aki

a) növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy

b) a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

A fent megnevezett rendelet feltételeinek megfelelő adós a 2022. augusztus 31-én fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök esetében 2022. szeptember 1-jétől 2023. december 31-ig mentesül a kölcsön- és hitelszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége alól.

A fizetési moratórium igénybe vételéhez Önnek nyilatkoznia kellett vállalkozása nevében.

Felhívjuk figyelmét, hogy nyilatkozatát legkésőbb 2022. szeptember 15-ig tudta benyújtani Bankunkhoz⁣⁣!

A határidő jogvesztő hatályú volt, tehát a megadott határidőig, azaz legkésőbb 2022. szeptember 15-ig a kérelemnek Bankunkhoz be kellett érkeznie! Az agrár moratóriumba 2022. szeptember 15. után belépni nem lehet.

2. Kilépés az Agrár Fizetési Moratóriumból

Amennyiben Ön vagy vállalkozása a 2022. szeptember 1. napján életbe lépő Agrár Fizetési Moratóriumot igényelte és ezt vissza kívánja vonni, azaz mégis törleszteni szeretné hitelét, hiteleit, úgy arról nyilatkoznia szükséges, amely az alábbi csatornákon keresztül lehetséges:

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben szükséges, úgy kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot az Ön által az adatlapon megjelölt telefonszámon vagy e-mail címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Agrár Fizetési Moratóriumból való kilépés az érintett ügylet(ek) Fizetési Moratóriumból való kilépését is jelenti és bármelyik moratóriumban való újbóli belépésre – a jelenlegi szabályozás szerint – már nem lesz lehetősége.

3. Mi történik 2022. szeptember 1-je után?

Amennyiben Ön nem volt jogosult, illetve nem kívánta igénybe venni a 292/2022. (VIII.8.) kormányrendelet által meghatározott hiteltörlesztési moratóriumot, hitelét a megszokott módon törlesztenie szükséges.

Amennyiben Ön vagy vállalkozása 2022. szeptember 15. napjáig kérelem benyújtásával nyilatkozott arról, hogy élni kíván a 292/2022. (VIII.8.) Korm. Rendelet szerinti Fizetési Moratórium lehetőségével, úgy Önnek 2022. szeptembertől 2023. december 31-ig nem kell törlesztenie.

Bankunk külön levélben fog tájékoztatást küldeni a Fizetési Moratóriummal érintett szerződések adósainak a Fizetési Moratórium lezárását követő új törlesztési ütemezésről (új törlesztőrészlet, futamidő).

! Fontos tudnia, hogy a Fizetési Moratórium alatt a tőketartozás nem csökken, a fennálló tőketartozás viszont tovább kamatozik. A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium lezártát követően, 2024. január 1. napjától kezdődően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetnie. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a fizetési moratórium miatt nem növekszik a havi törlesztőrészlete, de a futamideje jelentősen kitolódhat, így hitelét tovább kell majd fizetnie.

Kérjük olvassa el a Magyar Nemzeti Bank által ebben a témában kiadott sajtóközleményét az alábbi elérhetőségen:

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-evi-sajtokozlemenyek/csak-nehez-helyzetben-tartalekok-hijan-maradjunk-a-torlesztesi-moratoriumban

A Magyar Nemzeti Bank fenti közleménye több hipotetikus példán keresztül mutatja be, hogy a moratórium milyen futamidő hosszabbítást eredményez, és az milyen további fizetési kötelezettséget keletkeztet az Adós számára.

4. Tájékoztatás a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket, mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

Bankunk kiemelt fontosságúnak tartja a Fizetési moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi érdekeinek és fizetési szándékának, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő figyelembevételét a Fizetési moratórium lejártát követő időszakban is.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós Bankunknak jelzi azon szándékát, hogy:

  • a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Bankunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért 2023. december 31. napjáig díjat nem számít fel,
  • a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, úgy Bankunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért 2023. december 31. napjáig díjat nem számít fel.

5. Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbításról

Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennálltáról és annak lehetséges következményeiről.

  • A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás jogszabályi feltételei,

- a tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, amely késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll

- a bank köteles a 90 napot meghaladó minimálbér feletti tartozókra vonatkozó tartozást mulasztásként feladni a KHR felé a bekövetkezést követő 5 munkanapon belül

  • A késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményei az ügyfelek vonatkozásában,

- a KHR nyilvántartásából a teljes tartozás rendezésével van lehetőség lekerülni

- a teljes tartozás megfizetését követően a törvény által meghatározott ideig – jelenleg 1 év – még fennmarad a lezárt mulasztás

  • A fizetési moratórium kapcsán a késedelmes tartozás KHR felé történő adatátadása, a jogszabályi előírások figyelembevételével – a fizetési moratóriumra tekintettel – az alábbiak szerint módosul

- a fizetési moratórium hatálya alá tartozó ügyfelek esetében a fizetési moratórium ideje alatt, nem fizetés esetén, nem keletkeznek új késedelmek (a késedelmes tartozás összege a 2022.08.31-i állapothoz képest nem változik)

- a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt, amennyiben időközben a késedelmes összeg nem került rendezésre

- a késedelmes tartozások a késedelmes összeg fizetési moratórium ideje alatt történő visszafizetése esetén megszűnnek és nem kerülnek átadásra a KHR-nek

- a KHR nyilvántartásban szereplő (már meglévő) mulasztások a teljes fennálló késedelmes tartozás fizetési moratórium alatt történő rendezését követően megszűnnek

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás segített Önnek abban, hogy megfelelő döntést hozhasson kölcsönszerződéseire vonatkozóan.

A rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint elektronikus (info@magnetbank.hu) és telefonos (+36-1-428-8861) csatornáinkat vegyék igénybe!

Bankunk az Ön által benyújtott adatokat, a moratóriummal összefüggésben a felek között eszközölt egyeztetések során a Bank által bármely módon kezelt személyes adatokat, továbbá a tájékoztatásban foglaltak végrehajtása eredményeképp létrejövő személyes adatokat szerződéses jogalapon, a www.magnetbank.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Köszönjük figyelmét!

Üdvözlettel,

MagNet Bank