Új tényleges tulajdonosi nyilatkozat benyújtása

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján (továbbiakban Pmt.)a tényleges tulajdonosi nyilatkozat hiányában Bankunk köteles 2015. január 1. napjától az ügyleti megbízásokat visszautasítani vagy a számlaszerződést megszüntetni.

Pmt. 42. § alapján „A szolgáltató - a 11. § (6) bekezdésétől eltérően - 2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:

a) az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 2014. december 31-ig nem jelent meg, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31-én nem állnak teljeskörűen rendelkezésére."

Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat a változásokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy pénzügyeit a nyilatkozat kitöltésére vonatkozó törvényben meghatározott határidőt követően, 2014. december 31. után is akadálytalanul intézhesse.

Ki minősül tényleges tulajdonosnak? / Ki a tényleges tulajdonos?

Tényleges tulajdonosnak minősül

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik.

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

A nyilatkozat kitöltésénél kérjük, figyeljen arra, hogy valamennyi tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó adatot teljeskörűen adjon meg.Kérjük, legyen szíves a nyilatkozatot kitölteni, majd annak keltezett és aláírt eredeti példányát bármely MagNet Bank fiókban személyesen, ügyintéző munkatársunk részére átadni vagy postai úton Bankunknak visszajuttatni.

A MagNet Bank minden olyan ügyfelét levélben fogja megkeresni legkésőbb 2014. november közepéig, akinél hiányzik a módosított jogszabálynak megfelelő nyilatkozat. Amennyiben szeretne előre meggyőződni arról, hogy a nyilatkozati kötelezettség Önre illetve az Ön vállalkozására is vonatkozik-e, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 40/20-40-60-as telefonszámon, vagy érdeklődjön ügyintézőinknél a számlavezető fiókban!

A szükséges nyomtatványok az alábbi linkeken érhetőek el:https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos/nyilatkozatok

"Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nélkül jövőre nem indíthatnak banki műveleteket a vállalatok"- A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség közleménye

Együttműködését ezúton is köszönjük.

MagNet Bank Zrt.