Tájékoztatás az átruházás jogi hátteréről

Mi a kölcsönszerződések átruházásának jogi háttere?

A kölcsönszerződések átruházására a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) lent idézett 17/A. § (4) bekezdésének megfelelően, a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján került sor. Az UCB és a MagNet Bank által küldött írásbeli tájékoztatásokat az UCB, illetve a MagNet Bank cégjegyzésre jogosult képviselői írták alá, azok tehát teljes bizonyító erővel bírnak. A Bank nevében aláírásra jogosultak jegyzékét ide kattintva ellenőrizheti.

Mivel a szerződésátruházásra a Hpt. lent idézett 17/A § alapján került sor, a Bank ezen jogszabály erejénél fogva lépett a szerződésbe a korábbi hitelező, az UCB helyébe, ezért nem volt szükség sem az adósok előzetes hozzájárulására, sem utólag szerződésmódosításra, sem semmilyen egyéb eljárásra, az UCB-vel kötött szerződés változatlanul érvényes azzal, hogy a hitelező az UCB helyett a továbbiakban a MagNet Bank.

„Hpt. 17/A. § (1) A szerződésből kilépő pénzügyi intézmény (a továbbiakban: átadó) és a szerződésbe belépő pénzügyi intézmény (a továbbiakban: átvevő) megállapodhat a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és l) pontjaiban meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést tartalmazó szerződéses állományból (a továbbiakban: szerződésállomány) az átadót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének - a Felügyelet engedélyével - a szerződést átvevő félre történő átruházásában. Az átruházás során a Ptk. szerződésátruházásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az átruházás esetén a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél jognyilatkozata.

Ptk. kommentár a 6:211 §-hoz: A jogszabály rendelkezése alapján bekövetkező szerződésátruházásra a Ptk. a szerződésátruházás szabályait rendeli megfelelően alkalmazni. A szerződésátruházásról rendelkező jogszabályok rendszerint eltérnek a Ptk.-tól abban a kérdésben, hogy a szerződés átszállásához nem szükséges a szerződésben maradó fél hozzájárulása. Így rendelkezik például az állományátruházás kapcsán a Hpt., a Bit. és a Bszt. Az eltérés indoka, hogy a szabályozás az állományátruházáshoz felügyeleti (MNB) jóváhagyást követel meg, amely a szerződésben maradó fél hozzájárulását kiváltja.”

A Hpt. lent idézett 17/A. § (6) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a szerződésállomány átruházásával egyidejűleg - az átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontjának napjával, azaz esetünkben 2018. április 27-én - az átvevőre szállnak át a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így a kölcsönszerződés biztosítékát képező ingatlanra az UCB javára bejegyzett zálogjog, amellyel kapcsolatban az adósoknak teendője, költsége nincs, a MagNet Banknak, mint a zálogjog új jogosultjának kell kérelmeznie az illetékes földhivatalnál, hogy az UCB-t mint zálogjogosultat töröljék és helyébe a MagNet Bankot bejegyezzék. Ez az eljárás jelenleg folyamatban van, az erről szóló határozatot a földhivatal meg fogja küldeni az adósok részére is.

„A Hpt. 17/A. § (6) A szerződésállomány átruházásával egyidejűleg - az átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontjának napjával - az átvevőre szállnak át a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az óvadéki, a biztosítékként alkalmazott opciós, engedményezési és garancia szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek. E rendelkezés irányadó az átadó pénzügyi intézményt az átruházást megelőzően megillető adatigénylési, ellenőrzési jogosultságaira is. Az átadó és az átvevő pénzügyi intézménynek együttesen értesítenie kell a szerződést biztosító megállapodások kötelezettjeit a biztosítékok, a jogok és kötelezettségek átszállásáról.”