Statikus oldal

Hogyan számolják ki a túlfizetés összegét?

Az Elszámolási törvény értelmében az árfolyamrésből, valamint az egyoldalú szerződésmódosításból eredő túlfizetéseket úgy kell tekintetni, mintha azokat a fogyasztó a túlfizetés időpontjában tőke előtörlesztésként teljesítette volna. Az elszámolás pontos módszertanát és a pénzügyi teljesítésre vonatkozó határidőket az MNB rendeleti úton határozza meg.

Az MNB rendelet szerint a bankok három módszertant alkalmazhatnak a fogyasztókkal való elszámolás során, azzal a kikötéssel, hogy egy bank a rendelet hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében csak egy kiválasztott módszertant alkalmazhat. Fontos kiemelni, hogy bár három különböző módszertan közül választhatnak a bankok, azok teljesen azonos eredményre vezetnek, így nem fordulhat elő, hogy a fogyasztókat bármilyen hátrány érje amiatt, hogy a velük elszámoló bank egy bizonyos módszertant választott. A módszertanok közötti választási lehetőség megteremtésével az MNB lehetővé kívánja tenni a bankok számára, hogy a belső elszámolási rendszereik sajátosságait figyelembe véve a lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon végezhessék el az elszámolásokat. Mindhárom módszertan alapját a fogyasztói túlfizetés tőke-előtörlesztésként való elszámolása adja. Csak ezek az összetett módszertanok tudják megfelelően figyelembe venni a tisztességtelen szerződéses feltételek semmisségét, és így biztosítani, hogy a fogyasztói túlfizetések maradéktalanul elszámolásra kerüljenek.

A Bank az elszámolás során - a szerződéskötés érdekében adott kedvezmények kivételével - a fogyasztói követelés összegéből jogosult levonni az adott időszakban nyújtott kedvezményt. Kedvezménynek minősül minden olyan vagyoni előny, illetve juttatás, amely abból származik, hogy a bank tőkét, kamatot, illetve díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez képest csökkent.

A túlfizetés összegét milyen formában kapom meg?

  • Amennyiben az ügyfél szerződése még él, és abból eredően nincs a bank felé fennálló tartozása, a túlfizetés összegével a tőketartozás csökken, a futamidő változatlan marad.
  • Amennyiben az ügyfél szerződése még él, és abból eredően a bank felé tartozása áll fenn, a túlfizetés összege először a lejárt és esedékes tartozásra kerül elszámolásra (az elszámolás sorrendje: költség, kamat, tőke), az ezt követően esetlegesen fennmaradó összeggel a tőketartozás csökken.
  • Készpénzben történő kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a fogyasztó a szerződését úgy teljesítette, hogy abból fizetési kötelezettsége nem maradt fenn (már megszűnt szerződés), vagy ha a szerződés a túlfizetéssel szűnik meg, és a banknak az ügyfél felé még fizetési kötelezettsége áll fenn. Ha az Ügyfél a banknál továbbra is vezet fogyasztói fizetési számlát, akkor erre a számlára helyezi a bank automatikusan a túlfizetés összegét. Ha az ügyfél nem vezet fogyasztói fizetési számlát a banknál, ebben az esetben bankszámlára utalással vagy fióki pénztári felvétellel juthat hozzá az ügyfél a visszajáró összeghez.

Kapok év végén kimutatást a hitelemről?

Az elszámolással érintett azon hitelszerződések esetén, amelyek az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Forintosítási törvény) hatálya alá tartoznak a Bank nem küld külön teljes körű éves kimutatást, mert a vonatkozó információkat az elszámolásról szóló értesítés tartalmazza majd. A Forintosítási törvény kimondja, hogy a jogszabályokban előírt kötelező tájékoztatások meghatározott körének küldése 2015. január 1-jétől az elszámolás megtörténtéig felfüggesztésre kerül.

Az elszámolással nem érintett hitelszerződések esetében a megszokott módon kiküldésre kerülnek az éves kimutatások 2015 év elején.

Gyűjtőszámlával rendelkező ügyfeleknél „a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről” szóló 2011. évi LXXV. törvény 4/A. § alapján a mentesített összegről szóló értesítő levél kiküldésre kerül 2015 év elején, viszont az év végi kimutatást az elszámolásról szóló értesítés tartalmazza majd.