GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER

1. MI AZ AZONNALI FIZETÉSI RENDSZER (AFR)?

Az AFR egy új - 2020. március 2-tól elérhető - bankközi elszámolási rendszer, amely azonnali fizetési szolgáltatást biztosít a banki ügyfelek számára. Az ügyfeleknek lehetőségük van pénzt átutalni az év minden napján napi 24 órában, 2023. szeptember 1-től legfeljebb 20 millió forintig (ezt megelőző időszakban 10 millió forintig), amely legfeljebb 5 másodperc alatt jóváírásra kerül és azonnal felhasználhatóvá válik a kedvezményezett bankszámláján. Lehetőség van arra is, hogy a kedvezményezett számára úgynevezett másodlagos számlaazonosító – például mobiltelefonszám vagy e-mail cím - megadásával indítsunk fizetéseket.

2 . AZONNALI ÁTUTALÁS

AZONNALI átutalásként teljesül a belföldi eseti átutalási megbízás, HA azt

 • elektronikus csatornán (NetBankon, MobilBankon),
 • forint fizetési számla terhére (lakossági, vállalati vagy egyéb szervezetek fizetési számláiról egyaránt),
 • 20 millió forint értékhatárig,
 • forint devizanemben kezdeményezték,
 • és akár forint, akár más devizanemben vezetett bankszámla van megjelölve kedvezményezettként.

Ezen átutalási megbízások esetén a megbízás összege 5 másodpercen belül jóváírásra kerül a kedvezményezett bankszámláján, és ott azonnal felhasználhatóvá válik. Ilyen típusú átutalási megbízás az év minden napján (tehát hétvégén és munkaszüneti napokon is), 0-24 óráig indítható, és a jóváírás az év minden napján éjjel-nappal történik a fentiek szerint - 5 másodpercen belül.

Az utalás teljesítéséről minden esetben haladéktalanul pozitív vagy negatív visszajelzést küld a Bank a kezdeményező részére a megbízás megadásának helyén (NetBankon vagy MobilBankon keresztül). Az átutalás sikeres rögzítéséről a Bank az átutalás megadására szolgáló felületen tájékoztatja az ügyfelet. Ha valamilyen okból az azonnali átutalás nem teljesül, és elutasító válasz jön a kedvezményezett bankjától, akkor erről a Bank Netbank üzenetben értesíti ügyfeleit.

Mely átutalási megbízás NEM AZONNALI átutalásként, azaz nem a fenti szabályok szerint teljesül?

 • bankfiókban, nyomtatvány kitöltésével kezdeményezett valamennyi átutalás
 • 20 millió forint feletti átutalási megbízások
 • nem forintban megadott valamennyi megbízás
 • külföldi átutalás
 • devizaszámla (nem forintban vezetett) terhére megadott átutalási megbízás
 • értéknapos eseti átutalások (amikor az átutalási megbízást küldő ügyfél a megbízás Bankhoz történő beérkezését követő dátumot ad meg a teljesítés napjaként)
 • rendszeres (állandó) átutalások
 • csoportos beszedési megbízások
 • csoportos átutalások (azok a megbízások, amelyek benyújtása kötegenként történik), a fogyasztónak minősülő fizető fél (lakossági ügyfél) által benyújtott, a fenti feltételeknek megfelelő átutalási megbízások KIVÉTELÉVEL, mert azok azonnali átutalási megbízásnak minősülnek akkor is, ha azok benyújtása kötegenként történik

Ezek a tranzakciók a 2020. március 2. előtti feltételek szerint teljesülnek továbbra is. Részletesebben ld. Pénzforgalmi Üzletszabályzat Napközbeni elszámolás rendszerére vonatkozó rendelkezései.

Eltér-e az azonnali átutalások díjazása a normál átutalásokétól?

Nem, az azonnali átutalások ugyanolyan díjazás mellett vehetők igénybe, mint a nem azonnalinak minősülő, „normál” átutalások.

Azonnali átutalás visszahívása

Visszahívás kérés üzenet indítása a korábbi, már kiegyenlített azonnali átutalás tranzakciók tekintetében lehetséges

 • az eredeti azonnali átutalás tranzakció indításától számított 30 naptári napon belül, ha a visszahívás kérést a pénzforgalmi szolgáltató (a Bank) kezdeményezi, illetve
 • legfeljebb az eredeti átutalást követő 13. hónap utolsó napjáig az ügyfél kérésére indított visszahívás esetén.

3. MIT JELENT A MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓ?

Az átutalás történhet a kedvezményezett bankszámlaszámának ismerete nélkül is, amennyiben a bankszámla tulajdonosa (illetve az általa erre felhatalmazott személy) regisztrálja másodlagos számlaazonosítóját, amely ugyanúgy a bankszámla egyedi azonosítására szolgál, mint a bankszámlaszám.

Másodlagos számlaazonosító lehet:

 • EGT-államban kiadott mobiltelefonszám,
 • e-mal cím,
 • adóazonosító jel (bármely országbeli),
 • adószám (bármely országbeli)

Egy bankszámlaszámhoz több másodlagos számlaazonosító is rögzíthető, azonban egy másodlagos számlaazonosító csak egy bankszámlaszámhoz adható meg. A másodlagos számlaazonosító módosítható és törölhető, érvényességét évente meg kell erősíteni a Bank felé, melynek esedékességéről a Bank értesítést küld.

A MagNet Banknál másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, annak módosítására, vagy törlésére vonatkozó megbízás minden banki napon a bankfiók nyitvatartási ideje alatt a bankfiókban személyesen nyújtható be. Másodlagos számlaazonosítóra vonatkozó megbízást, az adott bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy adhat meg, kivéve, ha a Számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik.

4. MIT JELENT A FIZETÉSI KÉRELEM?

Az azonnali fizetési műveletek indításához kapcsolódóan fizetési kérelem típusú üzenetek küldhetők és fogadhatók. Ennek lényege, hogy a kedvezményezett a fizető félnél azonnali átutalást kezdeményezhet a művelet teljesítéséhez szükséges információk megküldésével (pl. összeg, fizető fél bankszámlaszámát azonosító adatok, érvényességi határidő). A fizetési kérelem a benyújtását követően maximum két hónapig érvényes. Jellemző felhasználási területe a közüzemi számlák kifizetése, vagy a sárga csekkek kiváltása, különböző partnerek közti számlakiegyenlítés.

Bankunk 2024. április 1-től lehetővé teszi ügyfelei részére a fizetési kérelem fogadását a NetBank elektronikus csatorna felületen.

Mit jelent a fizetési kérelem?

Az azonnali fizetési műveletek indításához kapcsolódóan fizetési kérelem típusú üzenetek küldhetők és fogadhatók. Ennek lényege, hogy a kedvezményezett a fizető félnél azonnali átutalást kezdeményezhet a művelet teljesítéséhez szükséges információk megküldésével (pl. összeg, fizető fél bankszámlaszámát azonosító adatok, érvényességi határidő). A fizetési kérelem a benyújtását követően maximum két hónapig érvényes. Jellemző felhasználási területe a közüzemi számlák kifizetése, sárga csekkek kiváltása, különböző partnerek, akár magánszemélyek közti számlakiegyenlítés.

Fizetési kérelemmel egy azonnali átutalási megbízás kezdeményezhető a kérelem címzettjénél, aki szabadon dönthet arról, hogy a kérelem elfogadásával elindítja-e a kért átutalást.

A fizetési kérelem egy szöveges üzenet, ami önmagában nem jár pénzmozgással.

A fizetési kérelem indításával a kedvezményezett fél azonnali átutalást kérhet a saját részére a fizető féltől . A fizetési kérelemnek tartalmaznia kell a kért összeget és minden olyan adatot, amely egy átutalás elindításához minimálisan szükséges.
Fizető fél a kérelemben az átutalás összes adatát megkapja és az adatok ellenőrzése után azt:
- jóváhagyhatja
-elutasíthatja
-figyelmen kívül hagyhatja.
A fizetési kérelem elfogadásával elinduló átutalás az azonnali fizetési rendszeren keresztül teljesül, ezért a fizető fél jóváhagyása után a kedvezményezett fél 5 másodpercen belül megkapja a címzett által jóváhagyott összeget .

Mit jelent a fizetési kérelem fogadása szolgáltatás?

Fizetési kérelem fogadása szolgáltatás: olyan az azonnali átutaláshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás, melyben a kedvezményezett által a fizetési kérelem üzenetben meghatározott érvényességi időn belül, a részére megküldött fizetési kérelmet elutasíthatja, elfogadhatja, figyelmen kívül hagyhatja . A fizetési kérelem elfogadásával az Ügyfél azonnali átutalást indít a kedvezményezett részére a fizetési kérelem üzenetében foglalt adatokkal.

A MagNet Bank Zrt. mely elektronikus csatornán keresztül biztosítja a fizetési kérelem fogadás szolgáltatást?
A MagNet Bank Zrt. a fizetési kérelem fogadás szolgáltatást ügyfelei számára a MagNet Bank Netbank felületén keresztül biztosítja.
.
Hogy értesülök arról, hogy fizetési kérelmem érkezett?
A beérkezett fizetési kérelemről az Ügyfelek a MagNet Bank NetBank felületén NetBank levél postaláda üzenetben , a MagNet Bank MobilBank alkalmazással rendelkező ügyfelei Push üzenetben és NetBank levél üzenet formában is kapnak értesítést.

A beérkező fizetési kérelmekkel kapcsolatban mikor kapok értesítést?
A beérkező fizetési kérelmekről a beérkezést követően haladéktalanul értesítést küldünk Ügyfeleink részére.
A beérkezett, de még nem teljesített fizetési kérelmekről az érvényességi idő lejárata előtti napon is értesítjük Ügyfeleinket.
Amennyiben a kedvezményezett fél a fizetési kérelmet visszavonja, a visszavonás tényéről tudomásszerzést követően szintén haladéktalanul értesítés küldés történik Ügyfeleink részére.

Mennyi a fizetési kérelem érvényességi ideje?
A fizetési kérelem érvényességi ideje két hónap , azonban a fizetési kérelmet kezdeményező ügyfél ennél rövidebb határidőt is meghatározhat.

Mekkora összeg kérhető fizetési kérelemben?
A fizetési kérelem 20 millió forintnál magasabb összeg nem kérhető és nem is teljesíthető. A fizetési kérelemben kérhető összeg felső határa az azonnali fizetési rendszerben indítható átutalás felső értékhatárával egyező.

Fizetési kérelem érkezhet-e a másodlagos azonosítóm megjelölésével?
Fizetési kérelmet nemcsak számlaszámra, hanem a fizető fél regisztrált másodlagos számlaazonosítójára (e-mail-cím, mobiltelefonszám, adószám, adóazonosító jel) is küldhető. Azaz, ha Ön rendelkezik regisztrált másodlagos azonosítóval, akkor azt is megadhatja partnere számára.

A részemre érkezett fizetési kérelem adatain tudok módosítani?
A fizetési kérelem küldője jelölheti ki az üzenetben, hogy a kérelem összege a fizető fél által módosítható-e vagy sem . Ha a fizetési kérelem összege módosítható, akkor az a kérelemben foglalt eredeti összegtől eltérő – alacsonyabb vagy magasabb – összeggel is teljesíthető, de csakmaximum az azonnali átutalás értékhatáráig – azaz jelenleg 20 millió Ft-ig.
A fizetési kérelem küldője kijelölheti azt is, hogy a közlemény rovat módosítható, avagy nem . Ha a közlemény rovat módosítható, akkor a lehetőség van az abban szereplő szöveg törlésére, kiegészítésére vagy teljes felülírására.

A fizetési kérelem elutasítása esetén tudok visszajelzést, megjegyzést megadni a fizetési kérelem küldője részére?
Igen, egy beérkezett fizetési kérelem elutasításakor lehetősége nyílik arra, hogy a megadja az elutasítás indokát.

Mi történik a kapott fizetési kérelemmel, ha érvényességi ideje alatt nem válaszolok rá?
Amennyiben Ön a fizetési kérelem érvényességi időtartamán belül nem válaszol rá – azaz nem fogadja el, nem utasítja vissza – tehát figyelmen kívül hagyja azt, a fizetési kérelem lejárt státuszba kerül . A lejárt státuszú fizetési kérelmeket a NetBank felületen visszakeresheti, de tranzakciót nem kezdeményezhet rá.

Mi a különbség a fizetési határidő és a lejárat között?
A fizetési kérelem küldőjének lehetősége van fizetési (teljesítési) határidőt megadni a fizetési kérelem adatai között. Ez az időpont vagy egyezik, vagy korábbi, mint a lejárat időpontja .
Amennyiben a fizetési határidő korábbi, mint a lejárat időpontja, akkor a fizetési kérelem a két időpont között még teljesíthető, elutasítható, figyelmen kívül hagyható .

Van-e arra lehetőségem, hogy számláimra fizetési kérelem ne érkezzen, mit kell tennem ennek érdekében?
Igen, Önnek van arra lehetősége, hogy a fizetési kérelem fogadása szolgáltatást számláin letiltsa vagy annak limit összegét módosítsa . A szolgáltatás letiltását a MagNet Bank NetBank felületén, a Fizetési kérelem / Fizetési kérelem beállítások menüpontban tudja megtenni.

Milyen díjjal jár a fizetési kérelem fogadása szolgáltatás?
A fizetési kérelem fogadás szolgáltatáshoz kapcsolódó aktuális díjak az adott bankszámlára érvényes lakossági vagy vállalti banki hirdetményekben tekinthetők meg . A fizetési kérelmek elfogadásával induló azonnali átutalásra a Bank nem számít fel megbízási, tranzakciós díjat a lakossági ügyfelek esetében.

Mi a teendőm, ha kétes, gyanús fizetési kérelmet kaptam?
A kapott fizetési kérelmet jóváhagyás előtt célszerű áttekinteni, különösen a küldő fél neve, számlaszáma, összege, a közlemény és megadott egyéb adatok alapján. Fontos meggyőződni arról, hogy jogos-e a fizetési kérelem. Amennyiben az adatok alapján gyanú merül fel, hogy nem jogos a fizetési kérelem, célszerű azt elutasítani vagy figyelmen kívül hagyni. Ön - elutasítás esetén - a küldő fél felé szabadszöveges tájékoztatást küldhet az elutasítás indokáról.

Ha egy adott kérelem esetén felmerül Önben, hogy csalók küldhették, kérjük, jelezze azt az info@magnetbank.hu e-mail címen, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36-1-428-8888 telefonszámon.

Fizetési kérelem fogadás GYIK

2024.03.31.

Fájl letöltése164.18 KB